TANTSUMASSIIV22

TANTSUMASSIIV, 14-18 August 2022

 (English below – inglise keeles allpool)

Tantsumassiiv 2022 programm koosneb viie erineva kuraatori kureeritud päevast. Päevi viivad läbi erinevad külalised, eksperdid, kunstnikud. Lühidalt näevad koosviibitud päevad välja sellised:

Programm lühidalt:
14.08. Massiaru Koolimaja kui platvorm, kuraator Ele Viskus
15.08. Religioosne mõttelaad, kuraator Anumai Raska
16.08. Teekond tundmatusse, kuraator Henri Hütt
17.08. Sabotaaži praktikad, kuraator Liisbeth Horn
18.08. Esoteeriline väljajuhatus, kuraator Anu Sööt

Pikem ja põhjalikum kirjeldus igast päevast ja läbiviijatest:

🛁 14.08 – Massiaru koolimaja kui platvorm
Ele Viskuse kureeritud ja läbiviidud päev keskendub Massiaru koolimajale kui platvormile. See sisaldab saabumist, sisseelamist, keskkonna loogika mõistmist ning MASSIA loomekeskuse potensiaaliga tutvumist.

🛁 15.08 – Religioosne mõttelaad
Anumai Raska kureeritud päev keskendub religioossele mõttelaadile kaasaja kehas ja kultuuris. Fookuses on religioosne mõtlemine meie igapäevastes, aga ka erialastes toimetustest. Potentsiaalsed küsimused võivad olla näiteks: kui kaugel/lähedal asetsevad religioon või religioossed mõttevalemid inimesele, kes ei pea end religioosseks? Kuidas on tõejärgsuse ajastu koos internetiga aina enam paljastanud religioosseid/ religioossusele sarnanevaid subkultuure ning kuivõrd vääramatuna viimased oma uskumusi näevad? Alustades mõtisklustest Urmas Viilmaga religioonist, liigume Kärt Koppeliga läbi internetikultuuri Greta Lihti ja posthumanismini ning koos Katariina Undiga astume sfääridesse, kus usul ei ole väidetavalt kohta.

Urmas Viilma ☁️ on Eesti vaimulik ja EELK peapiiskop.

Kärt Koppel ☁️ on etenduskunstnik, keda huvitavad pop- ja kõrgkultuuri vahelised äärealad, mida ta uurib teksti, sotsiaalmeedia ja etenduskunstide kaudu.

Greta Liht ☁️ kuulub loomingulisse kollektiivi sorcerer, õpib parasjagu BFMis režissööriks ning oli 2021/2022 hooaja üks Tantsuruumi residentidest.

Katariina Unt ☁️ on näitleja, kelle kutsumus ei ole hobi ja kunst usu küsimus.

🛁 16.08 – Teekond teadmatusse
Henri Hüti kureeritud teekond teadmatusse kui terve päeva kestev väljasõit, mille fookuses on peamiselt tantsu, etenduskunsti ja üldiselt loomingu märkamine mitte-antropomorfset liini pidi. Liikumine mööda riigipiiri, põigates loodusesse, tühjusesse, kummituslikesse lokatsioonidesse ning puutudes kokku ka küla kogukondadega. Väljasõit jaguneb neljaks peatükiks. Otsinguid initsieerivad ja praktikaid viivad läbi lisaks Henri Hütile endale veel kunstnikud Urmas Lüüs ja Lisette Lepik.

Urmas Lüüs ☁️ on disaini, sepakunsti ning etenduskunstiga eksperimenteeriv kunstnik viib huvilised loodusesse, et koos tunnistada loodusnähtuste ja loomade tekitatud kunstiteoseid ja leida liikumise mustrites ja radades loogikaid.

Lisette Lepik ☁️ on kaasaegse kujutava kunsti taustaga kunstnik, kelle loomingus segunevad intiimsus, lähedus ja looduslikud teemad. Lisette viib külastajad loodusrajale tuurile, mille fookuseks on viimasel ajal kunstis järjest trendikamaks muutuv ökoseksuaalsus.

🛁 17.08 – Sabotaaži prakikad
Liisbeth Horni kureeritud sabotaaži praktikatele pühendatud päev kujutab endast igasuguseid erinevaid viise ja mõtteid igapäevaelu nihestamiseks, mingisuguse enesestmõistetavuse lõhkumiseks, mingisugust liiki “sõnakuulmatuseks”. Temaatika on inspireeritud kunstiteosest Avaliku Sabotaaži Liit, mille sõnul on sabotaažiks näiteks ka lihtsalt aus olemine või siis kaubanduskeskuses häbita sittumine. Päeva viivad läbi kunstnikud, kes sõbralikku provokatsioon-sabotaaži valdavad ja praktiseerivad ehk Roomet Jakapi, Rain Tolk ja Ken Saan, Kirte Jõesaar ja Maiduk Lifecoach.

Roomet Jakapi ☁️ on filosoof, kes saboteerib performatiivsete muusikaliste etteastetega keelelisi tähendusi ja muusika mõistet ning hiljuti avaldatud raamatus akadeemilist bürokraatiat.

Rain Tolk ja Ken Saan ☁️ on saboteerimisfännide südames eelkõige tänu legendaarsele Esto TV-le, mis hoolimata pretensioonitusest korralikult kirgi küttis.

Maiduk Lifecoach ehk Mait Vesker ☁️ on sotsiaalmeedia trikster ja sabotöör, kes on oma erinevate väljamõeldisega võitnud südameid ja vallutanud virtuaalmaailma.

Kirte Jõesaar ☁️ on etenduskunstnik, kelle loomingus väljenduv peenekoeline sabotaaž seisneb argielu traagikate luubi alla võtmises, peegeldades sellega tundmuslikku absurd üleüldse (inimesena) siin ilmas olemas olemisest. Jõesaar saboteerib headusega.

🛁 18.08 – Esoteeriline väljajuhatus
Anu Söödi kureeritud ja läbiviidud esoteeriline väljajuhatus.
Päeval toimub: hommikune jooga- ja ujumis praktika mere ääres, ennelõunane hingamismeditatsioon ja aktiivne energiat tõstev jooga harjutuste sari vabas õhus ja pealelõunane vaikuses päeva kokkuvõttev meditatsioon.

Regristreerimislink: https://forms.gle/hhPLs6XZqYvYyDSEA
Regristreerimistähtaeg: 1. august
—–
TANTSUMASSIIV on avatud suvekool / kohtumispaik / platvorm, mille eesmärk on koondada tantsu- ja etenduskunstikogukonda nii professionaalsel kui harrastustasandil, rõhutamata või eristamata kutsealast identiteeti – tantsukunstnik, etenduskunstnik, lihtsalt kunstnik, tantsija, koreograaf, õpetaja, õpilane jne, st osalema on oodatud kõik nimetatud sihtrühmad.

 

TANTSUMASSIIVI eesmärk on luua stiilide ülene, kogukondlik, hierarhiavaba võimalus ideede ja mõtete ning praktikate omavaheliseks jagamiseks.

 

TANTSUMASSIIV proovib vormiliselt olla nii avatud kui võimalik, andes võimaluse liituda vägagi eripalgelistel, juba olemasolevatel ning veel olematutel praktikatel.

________________________________________________________________________

TANTSUMASSIIV is an open summer school/ a meeting place/ a platform that aims to bring together dance and performing arts communities, professionals and not-yet-professionals. The emphasis is to, at least temporarily, un-do differentiations among professional identities – artists, performing artists, dancers, choreographers, teachers, students, etc., everyone is welcome to participate.

TANTSUMASSIIV offers a cross-stylistic, community-based, non-hierarchical situation for the sharing of ideas and practices. TANTSUMASSIIV aims to be an informal and open space for a diversity of practices – those already existing and those yet to come.

TANTSUMASSIIV 2022 stretches over five days curated by different curators:
14.08. Massiaru Schoolhouse as a platform, with Ele Viskus
15.08. Religious Thought, with Anumai Raska
16.08. Journey into the unknown, with Henri Hütt
17.08. Practices of Sabotage, with Liisbeth Horn
18.08. Esoteric retreat, with Anu Sööt

14.08 – Massiaru schoolhouse as a platform
The day curated and conducted by Ele Viskus focuses on Massiaru schoolhouse as a platform. This includes arrival, settling in, understanding the logic of the environment and getting to know the potential of the MASSIA creative center.

15.08 – Religious thought fair
This day with Anumai Raska focuses on religious mindset in contemporary body and culture. Religious thinking is in focus in our everyday, but also in our professional activities. Potential questions may be for example: how far/close are religion or religious thought formulas to a person who does not consider themselves religious? How has the post-truth era with the internet revealed more and more religious / religious-like subcultures and how unjustly the latter see their beliefs? Starting with reflections on religion with Urmas Viilma, Kärt Koppel we will move further through internet culture with Greta Lihti and posthumanism, and with Katariina Undi we will step into spheres where religion allegedly has no place.

Urmas Viilma ☁️ is an Estonian clergyman and Archbishop of EELK.

Kärt Koppel ☁️ is a performance artist interested in the extremes between pop and high culture, which he explores through text, social media and performing arts.

Greta Liht ☁️ belongs to the creative collective sorcerer, is currently studying to be a director at BFM and was one of the residents of the Dance Room for the 2021/2020 season.

Katariina Unt ☁️ is an actress, whose vocation is not a matter of hobby and art and faith.

16.08 – Journey into the unknown
Henri Hütt’s guided journey into the unknown is a whole day trip focusing mainly on the notice of dance, performing art and creation in general along a non-anthropomorphic line. Moving along the state border, escaping into nature, emptiness, haunted locations and also coming into contact with village communities. The departure is divided into four chapters. In addition to Henri Hütt, the artists Urmas Lüüs and Lisette Lepik initiate the searches and the practices are carried out.

Urmas Lüüs ☁️ is an artist experimenting with design, culinary arts and performing arts. He takes those interested to nature, in order to recognize together works of art created by natural phenomena and animals, and to find logics in movement patterns and paths.

Lisette Lepik ☁️ is an artist with a background of contemporary visual art, whose work mixes intimacy and natural themes. Lisette takes visitors to the nature trail on a tour, which focuses on ecosexuality, which is becoming more and more trendy in art lately.

17.08 – Sabotage practices
This day is dedicated to Liisbeth Horn’s curation of sabotage practices collating different methods and ideas to sharpen everyday life, to break some kind of self-evidence, invoke some form of disobedience. The theme is inspired by the artwork Public Sabotage Union, which posits that sabotage can, for example, simply be being honest or shameless. The day is conducted by artists who practice friendly provocation-sabotage: Roomet Jakapi, Rain Tolk and Ken Saan, Kirte Jõesaar and Maiduk Lifecoach.

Roomet Jakapi ☁️ is a philosopher who sabotages linguistic meanings and the concept of music with performative musical performances and academic bureaucracy in a recently published book.

Rain Tolk and Ken Saan ☁️ are in the hearts of sabotage fans mainly thanks to the legendary Esto TV, which, despite the pretensions, really ignited the passion.

Maiduk Lifecoach or Mait Vesker ☁️ is a social media trickster and saboteur, who has won hearts and conquered the virtual world with his different inventions.

Kirte Jõesaar ☁️ is a performance artist whose work is interested in the sabotage of everyday life, zooming in on the tragedies of everyday life, reflecting the absurdity of existing in this world at all (as a human). River island sabotaging with kindness.

18.08 – Esoteric performace
Anu Sööt’s esoteric performance invites to morning yoga and swimming practice by the sea, pre-noon breathing meditation and active energy-boosting yoga exercises in the open air, and in the afternoon quiet meditation to summarize the day.

Registration link: https://forms.gle/hhPLs6XZqYvYyDSEA
Registration deadline: 1st August